مشاوره تحصیلی: در موفقیت تحصیلی عوامل مختلفی تاثیر گذاره؛ اما اگر بخوایم از یک عامل به عنوان ریشه و اساس موفقیت تحصیلی یاد کنیم به جرأت می تونیم بگیم : اساس موفقیت تحصیلی دانش آموزان را باید در هوش هیجانی (EQ) جست و جو کرد.

You have no rights to post comments