مشاوره تحصیلی: دانش آموزانی هستند که علیرغم داشتن لیاقت و شایستگی برای موفقیت در کنکور نمی توانند از توانایی های خود استفاده کنند، دلیل این موضوع تفکرات نادرستی است که آن ها در باره کنکور دارند. در این ویدیوی هفت دقیقه ای این تفکرات نادرست بررسی و پاسخ داده شده است.