مشاوره تحصیلی : دفتر برنامه ریزی کنترل بر مبنای روش علمی یادسپاری (مطالعه)،یادآوری (تکرار و تمرین) و ارزیابی (تست) و با هدف تنظیم برنامه برای دانش آموزان دوره ی متوسطه و داوطلبان آزمون سراسری (کنکور) طراحی شده است. این دفتر برای هر پایه شامل 4 فایل می باشد :