مشاوره تحصیلی: با توجه به اينکه گروه آزمايشي علوم تجربي بيشترين داوطلب را دارد، افراد بيشتري مايلند که دربارۀ رتبۀ يک کشوري اين گروه آزمايشي، اطلاعاتي را کسب کنند و بدانند که او چگونه در اين رقابت فشرده و تنگاتنگ، توانسته است به بهترين رتبه دست يابد. توجه شما به این گفت و گو جلب می شود.

You have no rights to post comments