مشاوره تحصیلی: روش مطالعه پنج مرحله ای، مبتنی بر روش مطالعه PQ6R می باشد. در این روش می توانیم درس های حفظی و مفهومی، حل کردنی و دارای قواعد را به طور عمیق و دقیق یاد بگیریم و در آزمون ها از آموخنه های خود بخوبی استفاده کنیم.

You have no rights to post comments