مشاوره تحصیلی: با توجه به اينکه گروه آزمايشي علوم تجربي بيشترين داوطلب را دارد، افراد بيشتري مايلند که دربارۀ رتبۀ يک کشوري اين گروه آزمايشي، اطلاعاتي را کسب کنند و بدانند که او چگونه در اين رقابت فشرده و تنگاتنگ، توانسته است به بهترين رتبه دست يابد. توجه شما به این گفت و گو جلب می شود.
مشاوره تحصیلی: روش مطالعه پنج مرحله ای، مبتنی بر روش مطالعه PQ6R می باشد. در این روش می توانیم درس های حفظی و مفهومی، حل کردنی و دارای قواعد را به طور عمیق و دقیق یاد بگیریم و در آزمون ها از آموخنه های خود بخوبی استفاده کنیم.
مشاوره تحصیلی:الگوی نظام یادگیری، پاسخی است به این پرسش که ما چگونه یاد می گیریم؟ یادگیری چگونه اتفاق می افتد؟ چه عواملی در میل به یادگیری تاثیر دارد؟ پاسخ این پرسش ها و برخی پرسش های دیگر را در این ویدیو ببینید.

مشاوره تحصیلی : یکی از مهمترین رفتارهای تکمیلی در مطالعه ی صحیح «خلاصه نویسی» است. خلاصه نویسی یعنی «نوشتن عبارت ها، مفاهیم، و موضوعات کلیدی متن به طوری که با نگاه کردن و خواندن خلاصه ها همه ی مطالب خوانده شده یادآوری شود».

مشاوره تحصیلی : یکی از مسایلی که در موفقیت تحصیلی تاثیر مهمی دارد، خواندن به موقع درس ها است. در این رابطه اصل بر این است که درس هر روز در همان روز خوانده شود؛ یعنی وقتی معلم در یک روز چند صفحه از کتاب را درس می دهد، دانش آموز نیز در همان روز آن درس را بخواند.

این روش باید از آغاز سال تحصیلی به کار گرفته شود. خواندن درس ها بر اساس اولویت باشد و درس هایی که یادگیری آن مشکل تر است در صدر برنامه ی درسی قرار گیرد، زیرا ممکن است فرصت مطالعه ی همه ی درس هایی که در یک روز تدریس شده پیدا نشود. همچنین به جهت آمادگی برای امتحانات شفاهی و کتبی، در هر روز درس های روز بعد را که قبلا بر اساس «درس هر روز همان روز» خوانده شده مرور می شود. اگر «رو خوانی» درس ها برای آمادگی در کلاس هم در نظر گرفته شود در هر هفته یک درس چهار بار خوانده می شود : رو خوانی، کلاس درس، درس هر روز همان روز، و مرور درس روز بعد برای امتحانات شفاهی و کتبی و این عالی است!