مشاوره تحصیلی: ماندن در رقابت و ادامه دادن تا آخر یکی از عوامل مهم موفقیت است برای موفقیت باید تا آخر ادامه و تا آخر با تمام توان ایستاد.

You have no rights to post comments