مشاوره تحصیلی: یکی از مهارت های مهم زندگی، مهارت تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی، تفکری است که قضاوت صحیح را آسان می کند.برخلاف آنچه برخی می گویند که: *دیگران را قضاوت نکنیم، ما در برخی مواقع نا چار به قضاوت هستیم؛ قضاوت در انتخاب یک دوست، محل زندگی و ...

You have no rights to post comments