مشاوره تحصیلی: در این ویدیو در باره اولویت های برنامه مطالعاتی (دهم، یازدهم و دوزادهم) برای دانش آموزان دوازدهمی و داوطلبان کنکور توضیح داده شده است.

You have no rights to post comments