مشاوره تحصیلی: نیمسال اول یا نیمه اول برای بچه های کنکوری تموم شده و میخوایم ببینیم برای موفقیت در نیمسال دوم چکار باید بکنیم. برای داوطلبان کنکور، امتحانات نوبت اول که تموم مي شه، تقریبا نیمی از « نقشه راه کنکور» طی شده و باید چشم به نیمسال دوم بدوزیم.

You have no rights to post comments