مشاوره تحصیلی: روش برنامه ریزی روزانه یکی از آسان ترین روش های برنامه ریزی است. در این روش بر مبنای برنامه کلاس های درس و آزمون های آزمایشی شب قبل یا بعد از کلاس (روزهای مدرسه) برنامه تنظیم و روزانه اجرا می شود.

You have no rights to post comments