مشاوره تحصیلی: راهبردِ برنامه ریزی برای دانش آموزان دوازدهمی نه تنها در هر بازۀ زمانی مهم است بلکه برای هر دانش آموز نیز متناسب با شرایطی که دارد متفاوت است! یکی از این بازه های زمانی مهم امتحانات نوبت اول است؛ در این دوره در مدارس امتحانات نوبت اول (عمدتا به صورت تشریحی) برگزار می شود و موسساتی هم که آزمون های آزمایشی برگزار می کنند (مثل گزینه دو، قلم چی، گاج و سنجش) اواخر دی ماه آزمون های جمع بندی نوبت اول دوازدهم را (به صورت چهار گزینه ای) برگزار می کنند؛ علاوه براین حد اقل نیمی از درس های پایه هم که از اول مهر در برنامۀ آزمون های آزمایشی بوده در همین دوره یا اندکی دیرتر (حد اکثر نیمۀ بهمن) باید جمع بندی شود؛ در مجموع یعنی نیمی از کنکور!

ممکن است برخی از افراد توصیه کنند که امتحانات نوبت اول را فراموش کنید و فقط به آزمون های آزمایشی و کنکور بچسبید! حال پرسش این است: تکلیف دانش آموزان دوزادهمی در امتحانات نوبت اول چیست؟ در پاسخ باید گفت به یقین پیچیدن نسخه ای واحد برای همۀ دانش آموزان اشتباه محض است؛ در این نوشته مقصود این است که با توجه به شرایط گروه های مختلفِ دانش آموزان دوازدهمی رویکردهای مختلفی ارائه شود:

گروه اول: دانش آموزانی که در آزمون های گذشته عملکرد خیلی خوبی داشته اند، کاملا آماده اند و تکالیف خود را تا این مرحله به خوبی انجام داده اند؛ این دانش آموزان بهتر است روال عادی برنامه ریزی خود را (دوازدهم و پایه) ادامه دهند و در عین حال وقت محدودی نیز به امتحانات نوبت اول اختصاص دهند تا در این امتحانات هم عملکرد مطلوبی داشته باشند؛ نگاه به برنامۀ برخی از دانش آموزان برتر کنکور در سال های گذشته (مانند امیر حسینی، پوریا برزین، حمیدرضا رحیمی، محمد علی زمانی و ...) این موضوع را تایید می کند که هم در امتحانات نوبت اول و دوم نتیجه خوبی گرفتند و هم در کنکور! البته موارد استثنا هم وجود داشته که اصلا بهایی به امتحانات نوبت اول نداده اند ولی استثنا را نمی توان قاعده کرد!

گروه دوم: دانش آموزانی که درس های دوازدهم و حتی پایه را خوانده اند اما تسلط ندارند، یا به اندازه کافی تست نزده اند و در آزمون های ازمایشی هم عملکرد خیلی خوبی نداشته اند؛ این دسته از دانش آموزان بهتر است در مرحلۀ نخست تمرکزشان به صورت تشریحی و چهار گزینه ای(تستی) روی درس های نوبت اول دوازدهم باشد که هم در نوبت اول موفق باشند و هم در آزمون های جمع بندی نوبت اول موسسات نتیجه گیری کنند؛ در عین حال در کنار امتحانات نوبت اولِ هر درس، هر آنچه توانستند از درس های پایه هم بخوانند (یک یا چند درس دیگر، چه مرتبط با آزمون آن روز باشد چه غیرمرتبط)

گروه سوم: دانش آموزانی که درس های پایۀ دوازدهم را هم به درستی نخوانده اند؛ فرصت را از دست ندهید! و نا امید نشوید. این گروه از دانش آموزان بهتر است تمرکزشان را روی امتحانات تشریحی نوبت اول بگذارند و اگر توانستند در کنارش مقداری هم تست بزنند و حتی اگر در یک یا چند درس توانستند نیم نگاهی هم به درس های پایه داشته باشند؛ درس های دوازدهم به تنهایی اهمیت زیادی برای این دانش آموزان دارد: 1- بخشی از سوالات کنکور از دوازدهم است 2-30% سوابق تحصیلی از درس های پایۀ دوازدهم است 3- برای رشته های صرفا با سوابق تحصیلی فقط درس های دوازدهم که به صورت کتبی نهایی برگزار می شود مهم است.موفق و پیروز باشید.

 

رزاق خواجه زاده ـ مشاور تحصیلی 29 آذر1398