مشاوره تحصیلی: برخی مشاوران در فضای مجازی تحت عناوینی مانند «واقعیت های مخفی از کنکور» اطلاعات نادرستی به داوطلبان کنکور می دهند که این اطلاعات باعث تصمیم گیری های غلط در برنامه ریزیِ داوطلبان می شود!

You have no rights to post comments