مشاوره تحصیلی: آخرین مرحله برای موفقیت یک داوطلب در کنکور این است که بتواند هم از نظر زمانی و هم از نظر روانی جلسه را مدیریت کند؛ در این ویدیو به این موضوع پرداخته شده است.

You have no rights to post comments