مشاوره تحصیلی: ارزش یک سؤال در کنکور در درس های مختلف چقدر است؟ تاثیر یک پاسخ غلط در درس های مختلف به چه اندازه است؟ در این ویدیو ارزش یک سوال در آزمون های 20،25،30،35،45،50 و 55 سوالی توضیح داده شداست. همچنین نحوه محاسبه نمره خام یا همان درصد توضیح داده ایم.