◀مشاوره تحصیلی: اگر در آزمون سراسری 98 در هر یک از درس ها فقط به یک سوال پاسخ می دادید از چند نفر و چند درصدِ داوطلبان جلوتر می افتادید؟
❌ البته این موضوع بدان معنا نیست که اگر به دوسوال پاسخ می دادید به همین نسبت، تعداد و درصد افرایش پیدا می کرد! چون در هر محدوده (زیر صفر، 10 تا20% و ...) تعداد افراد متفاوت است

?در واقع یادآوری این مسئله به جهت آن است که داوطلبان آزمون سراسری هیچ درسی را به طور مطلق رها نکنند.

? گروه آزمایشی علوم تجربی:


کل شرکت کنند گان 575484 نفر

ادبیات:
از97939 نفر
17.02 درصدِ داوطلبان

عربی:
از92472 نفر
16.07درصدِ داوطلبان

معارف:
از63117نفر
10.97درصدِ داوطلبان

زبان:
از243156نفر
42.25درصدِ داوطلبان

زمین شناسی:
از373901نفر
64.97درصدِ داوطلبان

ریاضی:
از270794نفر
47.06درصدِ داوطلبان

زیست شناسی:
از151884نفر
26.39درصدِ داوطلبان

فیزیک:
از261498نفر
45.44درصدِ داوطلبان

شیمی:
از160940نفر
27.97درصدِ داوطلبان


? گروه آزمایشی ریاضی:
کل شرکت کنند گان 150540نفر

ادبیات:
از33334 نفر
22.14 درصدِ داوطلبان

عربی:
از31120 نفر
20.67درصدِ داوطلبان

معارف:
از32203 نفر
21.39درصدِ داوطلبان

زبان:
از74189نفر
49.28درصدِ داوطلبان

ریاضی:
از49405نفر
32.82درصدِ داوطلبان

فیزیک:
از70093نفر
46.56درصدِ داوطلبان

شیمی:
از60819نفر
40.40درصدِ داوطلبان

? گروه آزمایشی علوم انسانی:
کل شرکت کنند گان 259386نفر

ادبیات:
از87703 نفر
33.81درصدِ داوطلبان

عربی:
از70025 نفر
27.00درصدِ داوطلبان

معارف:
از57772 نفر
22.27درصدِ داوطلبان

زبان:
از191048نفر
73.65درصدِ داوطلبان

ریاضی:
از143421نفر
55.29درصدِ داوطلبان

اقتصاد:
از97419نفر
37.56درصدِ داوطلبان

ادبیات فارسی تخصصی:
از91686نفر
35.35درصدِ داوطلبان

عربی تخصصی:
از99749نفر
38.46درصدِ داوطلبان

تاریخ و جغرافی:
از56440نفر
21.76درصدِ داوطلبان

علوم اجتماعی:
از105742نفر
40.77درصدِ داوطلبان

فلسفه و منطق:
از128136نفر
49.40درصدِ داوطلبان

روان شناسی:
از50810نفر
19.59درصدِ داوطلبان

?فایل کامل همۀ درس ها در پنج گروه آزمایشی (انسانی، تجربی، ریاضی، زبان، هنر) و در محدوده های مختلف را می توانید از
سامانه آزمون سراسری فارس (https://konkoor.farsedu.ir)
در قسمت «نحوه پاسخگویی به سوالات آزمون سراسری» دانلود کنید.

?رزاق خواجه زاده – مشاور تحصیلی
18بهمن98