مشاوره تحصیلی : دانش آموزی که در پایه دهم به تحصیل اشتغال دارد و بر اساس اطلاع رسانی و راهنمایی های مشاور در پایان پایه دهم متقاضی تغییر شاخه يا رشته باشد (بدون لحاظ نمودن شرایط مندرج در نمون برگك شماره یک هدایت تحصیلی) با نظر کتبی مشاور و پس از تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه/ناحیه/ شهرستان با رعایت موارد می تواند به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود. در ادامه این مطلب شرایط تغییر رشته از پایه یازدهم به دوادزهم درون شاخه ای نظری هم توضیح داده شده است. (به روز شده در تاریخ 30خرداد 1399 براساس سیستم آموزشی نظام جدید 6-3-3)

تغییر رشته پایه دهم به یازدهم

مراحل انجام تغییر شاخه/ رشته :

الف) تکمیل نمون برگ الف تقاضای تغییر شاخه/ رشته

۱-اين نمون برگ باید تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه» توسط دانش آموز تکمیل شود و به تأیید(امضا و اثرانگشت) ولی وی برسد و جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل شود .

۲- نمون برگ تغییر شاخه/ رشته در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آن تحویل دانش آموز و نسخه دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری می شود .

 ۳- چنانچه دانش آموز در دو مرحله خرداد و شهریور در امتحان تغییر شاخه/ رشته شرکت کند باید نمون برگ تغییر شاخه/ رشته را برای هر مرحله جداگانه تکمیل کند .

  4- به منظور آمادگی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر شاخه/رشته ضرورت دارد اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط مشاور واحد آموزشی در طول سال تحصیلی پایه دهم صورت گیرد. *در صورت عدم حضور مشاور در واحد آموزشی و یا در ایام تابستان» مسئولیت پیگیری(اخذ نظر کتبی مشاور) و انجام مراحل تغییر شاخه/رشته دانش آموز به عهده مدیر واحد آموزشی است .

 ب) معرفی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغبیر شاخه/ رشته:

پس از تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه/ناحیه/ شهرستان به منظور شرکت دانش آموز در امتحان تغییر شاخه/ رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته ای که تقاضا نموده است مشخص شود چنانچه رشته مورد تقاضا در واحد آموزشی محل تحصیل وی موجود باشد در همان واحد آموزشی در امتحان تغییر شاخه/ رشته شرکت می کند . چنانچه رشته موردتقاضا در آن واحد آموزشی موجود نباشد با هماهنگی اداره آموزش و پرورش؛» دبیرستان یا هنرستان موردنظر تعیین و دانش آموز جهت امتحان به آن واحد آموزشی تا یک هفته قبل از شروع امتحانات بر اساس نمون برگ ب معرفی می شود. شایان ذکر است واحد آموزشی مقصد موظف به اخذ امتحان از دانش آموزان معرفی شده می باشد و پس از انجام امتحان تغییر شاخه/ رشته باید بخش ب نمون برگ مذکور را تکمیل و به واحد آموزشی مبداً ارسال کند.

فایل کامل بخشنامه آموزش و پرورش همراه با فرم تغییر رشته و ... دهم به یازدهم

 جدول درس های تغییر شاخه / رشته دانش آموزان از پایه دهم به پایه یازدهم 

رشته/ شاخه

رشته ریاضی و فیزیک

رشته علوم تجربی

رشته

ابیات و علوم انسانی

رشته علوم

و معارف اسلامی

رشته های شاخه

فنی و حرفه ای

رشته های شاخه

کاردانش

نام دروس

تغییر رشته*

ریاضی1

هندسه1

فیزیک1

شیمی1

ریاضی1

فیزیک1

شیمی1

زیست1

علوم و فنون ادبی1

جامعه شناسی1

اقتصاد

منطق

تاریخ1

عربی1

اصول عقاید1

علوم و معارف قرآنی1

شرکت در آزمون تمامی دروس اختصاصی

(دروس شایستگی های فنی و غیر فنی)

رشته موردنظر و کسب نمره قبولی

شرکت در تمامی آزمون های دروس اختصاصی 

(قبولی در دروس شایستگی های غیر فنی)

و گذراندن شایستگی فنی استاندارد مهارت»

و قبولی برابر با نمرات دستگاه متولی تا پایان پایه یازدهم 

*نیاز به شرکت در امتحانات دروس مشترک که نمره قبولی  در آنها کسب شده نمی باشد.

 

تغییر رشته پایه یازدهم به دوازدهم

مراحل انجام تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم:

دانش آموز شاخه نظری که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است چنانچه متفاضی تغیبر رشته درون شاخه ای باشد» می تواند با معرفی مدیر واحد آموزشی و موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه» ناحیه محل تحصیل اقدام نماید.

 تذکر: به منظور آمادگی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته ضرورت دارد اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط مدیر واحد آموزشی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه یازدهم صورت گیرد.

الف ) تکمیل نمون برگ و درخواست تغییر رشته:

۱-اين نمون برگ باید تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه» توسط دانش آموز پایه یازدهم تکمیل شود و به تأیید(امضا و اثرانگشت) ولی وی برسد و جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل شود .

۲- نمون برگ تغییر شاخه/ رشته در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آن تحویل دانش آموز و نسخه دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری می شود .

۳- چنانچه دانش آموز در دو مرحله خرداد و شهریور در امتحان تغییر شاخه/ رشته شرکت کند باید نمون برگ تغییر شاخه/ رشته را برای هر مرحله جداگانه تکمیل کند .

ب ) معرفی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته درون شاخه ای:

پس از ارائه نمون برگ تکمیل شده درخواست تغییر رشته دانش آموز مدیر واحد آموزشی تقاضای دانش آموز را در صورت تأْیید به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش شهرستان منطقه ناحیه ارسال نموده تا در صورت تأیید کمیسیون خاص شهرستان /منطقه/ ناحیه مجوز شرکت در امتحان تغییر رشته دریافت شود.

به منظور شرکت دانش آموز در امتحان تغییر رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته ای که تقاضا نموده است مشخص شود. چنانچه رشته موردتقاضا در واحد آموزشی محل تحصیل وی موجود باشد. در همان واحد آموزشی در امتحان تغییر رشته شرکت می کند. چنانچه رشته موردتقاضا در آن واحد آموزشی موجود نباشد از طریق اداره آموزش و پرورش شهرستان» منطقه» ناحیه دبیرستان موردنظر تعیین و دانش آموز تا یک هفته قبل از شروع امتحانات بر اساس نمون برگ شماره ۲ جهت شرکت در امتحان تغییر رشته به آن واحد آموزشی معرفی می شود. لازم به ذکر است واحد آموزشی مقصد موظف به اخذ امتحان از دانش آموز معرفی شده است و پس از انجام امتحان تغییر رشته باید بخش (ب) نمون برگك مذکور (شماره ۲) را تکمیل و از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به واحد آموزشی مبداً ارسال کنند.

 

فایل کامل بخشنامه آموزش و پرورش همراه با فرم تغییر رشته و ... یازدهم به دوادزهم

 

 جدول درس های تغییر رشته درون شاخه ای از پایه یازدهم به دوازدهم  در دوره دوم متوسطه شاخه نظری

 ردیف

عنوان رشته

عناوین دروس تغییر رشته

1

 رياضي فيزيك

حسابان1، هندسه2، فیزیک2، شیمی2

2

علوم تجربي

ریاضی2، فیزیک2، شیمی2، زیست2

3

ادبيات وعلوم انساني

علوم وفنون ادبی2، جامعه شناسی2، عربی2، فلسفه1

4

علوم ومعارف اسلامي

علوم و معارف قرآنی2، اصول عقاید2، عربی2، تاریخ2 

 #چنانچه برخی از دروس تغییر رشته مندرج در جدول فوق با رشته قبلی دانش آموز مشترکك باشد و دانش آموز از آن درس یا دروس در خرداد يا شهریورماه پایه یازدهم نمره قبولی کسب کرده باشدء نمره آن درس يا دروس از وی پذیرفته می شود و نیاز به شرکت در امتحان تغییر رشته برای آن درس يا دروس نیست.

 

دیدگاه‌ها
#6 الهام 1394-05-31 07:40
سلام.من از دوم ریاضی رفتم دوم هنرستان موسیقی.حالا آیا می تونم برای بار دوم تغییر رشته بدم و برم دبیرستان هنر نظری را بخونم؟

پاسخ مشاور : تغییر رشته در دوره متوسطه یک بار انجام می شود اما به آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش هم مراجعه کنید
#5 نسترن 1394-05-19 12:10
سلام ببخشید در مورد تغییر رشته ریاضی به تجربی مدارس خاص معدل سال دوم ونمره درس چیزی گفته نشده متشکر

پاسخ مشاور : از نظر قانونی برای تغییر رشته همان نمره 10 کافی است. اما برای ادامه تحصیل در مدارس خاص قانون همان مدارس اعمال می شود
#4 محمد 1394-05-08 05:58
سلام. کسی که دیپلم و پیش دانشگاهی تجربی را هم گذرانده و پس از چند سال بخواهد تغییر رشته دهد و به رشته انسانی زیر شاخه الهیات برود چگونه باید اینکار را انجام دهد؟ آیا باید دوباره از سال دوم دبیرستان رشته انسانی شروع کند یا اینکه کنکور انسانی شرکت کند و رشته مورد نظر را انتخاب کند؟

پاسخ مشاور : می تواند در کنکور گروه آزمایشی انسانی انتخاب کند و رشته های مورد علاقه خود را انتخاب کند.
نیاز به تغییر رشته نیست.
در دفترچه شماره یک ازمون سراسری این مطلب قید شده است.
#3 سعیده 1394-04-14 07:15
سلام خسته نباشید.من الان سوم ریاضی رو تموم کردم و نمیخوام سال چهارم یا ویش دانشگاهی رو بخونم میخوام برم فنی معماری ولی امسال مرداد ماه کنکور دارن نمیدونم شرایطش چجوریه و باید چیکار کنم.میشه توضیح بدین.ممنون.

پاسخ مشاور : سلام . شما می توانید دیپلم کاردانش بگیرید و در آزمون دانشگاه فنی و حرفه ای شرکت نمایید.
#2 ....... 1394-03-20 09:27
با عرض سلام و خسته نباشيد
ميخواستم بپرسم درسته كه قوانين تغيير كرده و هركس در هر رشته باشه اگه بخواد كنكور رشته ي ديگه اي رو بده ٢٥ درصد معدل براش صفر در نظر گرفته ميشه؟ چون من خودم دوست داشتم اول برم رياضي ولي بعد كنكور تجربي بدم . حالا نميدونم اين درسته يا نه

پاسخ مشاور :
در صورت مغایرت دیپلم با گروه آزمایشی ثبت نامی در کنکور سوابق تحصیلی حذف نمی شود بلکه میزان آن با توجه به نوع دیپلم تغییر می کند.
در دفترچه کنکور سال گذشته و پیک سنجش میزان آن دقیقا ذکر شده است
#1 پریسااردشیردوانی 1393-12-10 15:20
عالی و بسیار پر محتوا شاد و پایدار باشید

You have no rights to post comments