مشاوره تحصیلی : عناوین رشته های «با آزمون» و «بدون آزمون» دانشگاه آزاد اسلامی 1393 را که از سایت دانشگاه آزاد اسلامی گرفته شده در فایل های زیر مشاهده کنید :

عناوین رشته های «با آزمون» دانشگاه آزاد اسلامی 1393

عناوین رشته های «بدون آزمون» دانشگاه آزاد اسلامی 1393

لازم به توضیح است که متقاضیان ورود به دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در رشته های با آزمون 20 رشته محل انتخاب نمایند و در هر یک از مجموعه های بدون آزمون 10 رشته محل انتخاب کنند. برای مثال یک نفر در رشته های بدون آزمون هم می تواند رشته ی حقوق (انسانی) هم زیست شناسی (تجربی) و هم مهندسی کامپیوتر (ریاضی) انتخاب کند. البته برای هر مورد نیاز به ثبت نام جداگانه می باشد!

You have no rights to post comments