مشاور ه تحصیلی : مقاله ی «تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران  در دوره ی متوسطه از بعد تفکر انتقادی» در فصلنامه علمی – پژوهشی «رهیافتی نو در مدیریت آموزشی» سال دوم شماره 4 زمستان 90ص195 تا ص212 چاپ شده است.

 

چکیده :

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران از بعد تفکر انتقادی انجام شده است. برای انتخاب مؤلفه های تفکر انتقادی از روش توصیفی و برای تجزیه و تحلیل محتوای کتاب از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش، محتوای کتاب درسی تاریخ معاصر ایران شامل 2818 جمله بوده که بدليل محدود بودن جامعه ي آماري، نمونه ي آماري نيز همان جامعه ي آماري می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه ی تحلیل محتوای کتاب درسیِ تاریخ معاصر ایران بوده که بر اساس مبانی نظری تهیه و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تایید شده است. واحد تحلیل نیز جملات مندرج در متن کتاب درسی تاریخ معاصر ایران بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در مجموع در محتوای کتاب درسی تاریخ معاصر ایران 63/34 درصد جمله ها با تفکر انتقادی ارتباط داشته که از این میزان 14/22 درصد به بعد شناختی، 88/6 درصد به بعد عاطفی و 61/5 درصد به بعد عملکردی اختصاص دارد. نتایج یافته ها حاکی از آن است که درصد توزیع مؤلفه های تفکر انتقادی در محتوای کتاب درسی تناسب نداشته است، همچنین میزان توجه به بعد شناختی، حدود سه برابرِ میزان توجه به بعد عاطفی و بعد عملکردی بوده که این وضعیت متناسب با آموزش تفکر انتقادی نمی باشد.

نویسندگان : 

دکتر پروین غیاثی ، دکتر حجت اله فانی ، دکتر زهرا اباذری ، رزاق خواجه زاده *

 

لینک دریافت متن مقاله چاپ شده (pdf) در فصلنامه علمی – پژوهشی «رهیافتی نو در مدیریت آموزشی» سال دوم شماره 4 زمستان 90ص195 تا ص212

 

You have no rights to post comments