مشاوره تحصیلی: بر اساس اطلاعات دفترچه شماره 2 انتخاب رشته در آزمون سراسری 1396 در مجموع 8273 نفر در رشته های پزشکی، داندانپزشکی و داروسازی در دوره های مختلف ( روزانه، پردیس خود گردان، ظرفیت مازاد، رشته هاي تحصيلي مخصوص استان بومي و داراي تعهد خدمت، بورسیه سپاه پاسداران، ارتش و نیروس انتظامی) پذیرفته شده اند.

آمار پذیرفته شدگان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به تفکیک رشته و دوره به صورت نموداری نشان داده شده است.

رزاق خواجه زاده (مشاور تحصیلی) – دوم آبان 1396

 

You have no rights to post comments