مشاوره تحصیلی: با توجه به اعمال نمره منفی در آزمون سراسری پاسخ دادن به سؤال‌ها بر اساس حدس، گمان، شانس و یا بی‌دقتی باعث می‌شود که امتیاز برخی پاسخ‌های صحیح نیز از بین برود؛ زیرا بر اساس فرمول محاسبه نمره خام (درصد) هر سه غلط یک پاسخ صحیح را از بین می‌برد.

در اینجا تأثیر غلط زیادی در آزمون‌های چهارگزینه‌ای 10، 15، 20، 25، 30، 35، 45، 50 و 55 سؤالی موردبررسی قرارگرفته است. در این بررسی فرض بر این است که داوطلب به همه‌ی سؤال‌ها پاسخ بدهد!

 

برای مثال در یک آزمون 25 سؤالی مانند آزمون سراسری در درس‌های عمومی زبان و ادبیات فارسی، معارف، عربی و زبان انگلیسی، اگر داوطلبی به 15 سؤال پاسخ صحیح بدهد و 10 سؤال را بدون پاسخ بگذارد نمره خام وی 60% می‌شود اما اگر در همین مثال داوطلب به‌جای 10 سؤال بدون پاسخ (نزده) 10 پاسخ غلط بدهد نمره خام وی 46.7% می‌شود. (در فایل pdf به آزمون 25 سؤالی، تعداد پاسخ صحیح 15 نگاه کنید)

 

در مثال فوق تفاوت نمره خام داوطلب حدود 14% می‌باشد که این میزان در نمره کل و رتبه‌ی ایشان تأثیر زیادی خواهد داشت.

 

دریافت فایل pdf

 

You have no rights to post comments