مشاوره تحصیلی: پیک سنجش در شماره های اخیر خود که در دی ماه 1394 منتشر شد در سه شماره جداگانه وضعیت درصد پاسخگویی به سؤالات آزمون سراسری 1394 در گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی و فیزیک را در قالب چند جدول منتشر نمود. در ادامه می توانید فایل های مربوط به اطلاعات هر گروه آزمایشی را به جداگانه دریافت نمایید:

 

 لینک فایل ها :

وضعیت درصد پاسخگویی به سؤالات آزمون سراسری 1394 در گروه آزمایشی علوم انسانی

وضعیت درصد پاسخگویی به سؤالات آزمون سراسری 1394 در گروه آزمایشی علوم تجربی

وضعیت درصد پاسخگویی به سؤالات آزمون سراسری 1394 در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

 

 

بر اساس اطلاعات منتشرشده می‌توان نتیجه گرفت که:

 

در گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی از تعداد 160855 کل داوطلبان 61390 نفر! بله دقیقاً شصت‌ویک هزار و سیصد و نود نفر در درس عربی تخصصی زیر صفر درصد زده‌اند! یعنی 38.16%

 

در گروه آزمایشی علوم تجربی از تعداد 452089 کل داوطلبان 191844 نفر! بله دقیقاً صد و نودویک هزار هشت‌صد و چهل‌وچهار نفر در درس زیست‌شناسی زیر صفر درصد زده‌اند! یعنی 42.43%

 

در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک از تعداد 167825 کل داوطلبان 68382 نفر! بله دقیقاً شش‌صد و هشتادوسه هزار و سیصد و هشتادودو نفر در درس ریاضی زیر صفر درصد زده‌اند! یعنی 40.74%

You have no rights to post comments