مشاوره تحصیلی : برای داوطلبان آزمون سراسری تشخیص دقیق اولویت ها یعنی اینکه چه درسی، از چه پایه ای، چه موقع، و با چه کیفیتی بخوانند مساله ی بسیار مهمی است و این به عنوان «نقشه ی راه» برای پیمودن راه موفقیت در آزمون سراسری محسوب می شود. بدیهی است در دوره های مختلف ممکن است اولویت هر داوطلب با داوطلبان دیگر متفاوت باشد؛ به همین جهت در این نوشتار برای هر دوره بیشتر از یک اولویت در نظر گرفته شده است.

نکته ی اساسی که همه ی داوطلبان باید در نظر داشته باشند، این است که قبل از ورود به هر دوره بایستی از دوره ی قبل، ارزیابی دقیقی داشته باشند تا بتوانند برای ورود به دوره ی بعد تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند

برای دریافت متن کامل به صورت pdf اینجا را کلیک کنید.

You have no rights to post comments