مشاوره تحصیلی : 1) براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي 941393 آن دسته از دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كه فاقد پرديس خودگردان  مي باشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، دانشجوي مازاد ظرفيت پذيرش نمايند.

 

2) پذيرش دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توسط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و تصويب هيأت امناي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مربوطه مي باشد.

 3) محل تشكيل كلاس پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت در اختيار دانشگاه مي باشد .

 4) نقل و انتقال و مهماني پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت ميان دانشگاه هايي كه داراي ظرفيت مازاد مي باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعايت ساير ضوابط آيي ننامه انتقال بلامانع است .

 5) ساير شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پذيرش دانشجو در پرديس هاي خودگردان مي باشد. 6) داوطلبان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه هاي اينترنتي دانشگاه هاي مذكور مراجعه نمايند.

 

منبع : دفترچه شماره دو گروه آزمایشی علوم تجربی 1394 ص 139

 

جدول میزان شهریه پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاههای علوم پزشکی