مشاوره تحصیلی : كارنامه نتيجه نهايي آزمون سراسري سال 1393 داوطلبان مذكور با توجه به كد رشته محلهاي انتخابي متقاضيان برروي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفت. هريك از داوطلبان انتخاب رشته‌كننده اعم از داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف قبولشدگان نهايي رشته‌هاي متمركز آزمون سراسري سال 1393 اعلام شده و يا پذيرفته نشده‌اند، مي‌توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور ضمن مشاهده و پرينت كارنامه خود، از رتبة خود و آخرين رتبة قبولي در گروه آزمايشي و سهميه مربوط در هريك از كد رشته محلهاي انتخابي مطلع شوند.

مفهوم مندرجات کارنامه

قسمت اصلی کارنامه نتیجه نهایی سراسری از پنج ستون تشکیل شده است : 

ستون اول : ترتیب علاقه یعنی ترتیب رشته ها و دانشگاههایی که داوطلب در زمان انتخاب رشته اعلام نموده است.

 

ستون دوم : کد رشته انتخابی یعنی رشته / محل انتخابی که در دفترچه شماره 2 درج شده است.

ستون سوم : رتبه داوطلب : رتبه داوطلب در هريك از كد رشته‌هاي انتخابي در بين كليه متقاضيان كد رشته مربوط، با توجه به نمره كل وي درزير گروه مرتبط در همان كد رشته و در سهميه مربوط محاسبه شده است.

ستون چهارم : آخرین رتبه قبولی : رتبه آخرين نفر پذيرفته شده در هريك از كد رشته‌هاي انتخابي در بين كليه متقاضيان كد رشته مذكور و در همان سهميه درج شده است.

ستون پنجم : نتیجه : درج ستاره در این ستون به معنای آن است که داوطلب در این کد رشته ی انتخابی پذیرفته شده است.

نکته : علاوه بر درج ستاره که به معنای قبولی داوطلب در یک کدرشته است، در هر کد رشته ی انتخابی که «رتبه داوطلب» از از «آخرین رتبه قبولی» کمتر باشد داوطلب قبول شده است اما در واقع داوطلب فقط در همان کدرشته ای که ستاره درج شده است می تواند ثبت نام نماید و تحصیل در بقیه ی رشته هایی که بعد از آن قبول شده تابع قوانین تغییر رشته و انتقالی دانشگاهها می باشد!

 مثال :

نمونه مندرجات کارنامه :

 

تزتیب علاقه

کدرشته انتخابی

رتبه داوطلب

آخرین رتبه قبولی

نتیجه

1

10477

1813

116

 

 

 در مثال فوق در کدرشته 10477 ، رتبه ی داوطلب 1813 بوده است اما آخرین رتبه قبولی در این کد رشته 116 بوده و به همین دلیل داوطلب در این کدرشته پذیرفته نشده است!

 

You have no rights to post comments